نمایش دادن همه 10 نتیجه

 • نانو چسب بتن آب بند (20کیلویی)

  نانو چسب بتن آب بند

  ۱۳,۳۸۰,۰۰۰ ریال (سطل 20 کیلویی)
  • افزایش مقاومت فشاری
  • افزایش چسبندگی بین ملات جدید و ملات قدیمی
  • مقاوم در برابر نمک های یخ زدا
  • کاهش اثرات جمع شدگی و انقباض و در نتیجه جلوگیری از ایجاد ترک های انقباضی و سازه ای
  • جلوگیری از ایجاد درز سرد در بتن
  • انعطاف پذیری بالا
  • افزایش مقاومت کششی، سایشی و خمشی دو برابر حد معمول
 • نانو چسب بتن آب بند (3.5کیلویی)

  نانو چسب بتن آب بند

  ۲,۵۲۳,۵۰۰ ریال (سطل 3.5 کیلویی)
  • افزایش مقاومت فشاری
  • افزایش چسبندگی بین ملات جدید و ملات قدیمی
  • مقاوم در برابر نمک های یخ زدا
  • کاهش اثرات جمع شدگی و انقباض و در نتیجه جلوگیری از ایجاد ترک های انقباضی و سازه ای
  • جلوگیری از ایجاد درز سرد در بتن
  • انعطاف پذیری بالا
  • افزایش مقاومت کششی، سایشی و خمشی دو برابر حد معمول
 • نانو چسب بتن آب بند

  ۵,۴۹۶,۰۰۰ ریال (سطل 8 کیلویی)
  • افزایش مقاومت فشاری
  • افزایش چسبندگی بین ملات جدید و ملات قدیمی
  • مقاوم در برابر نمک های یخ زدا
  • کاهش اثرات جمع شدگی و انقباض و در نتیجه جلوگیری از ایجاد ترک های انقباضی و سازه ای
  • جلوگیری از ایجاد درز سرد در بتن
  • انعطاف پذیری بالا
  • افزایش مقاومت کششی، سایشی و خمشی دو برابر حد معمول
 • نانو چسب بتن آب بند (1کیلویی)

  نانو چسب بتن آب بند

  ۷۹۸,۰۰۰ ریال (سطل 1 کیلویی)
  • افزایش مقاومت فشاری
  • افزایش چسبندگی بین ملات جدید و ملات قدیمی
  • مقاوم در برابر نمک های یخ زدا
  • کاهش اثرات جمع شدگی و انقباض و در نتیجه جلوگیری از ایجاد ترک های انقباضی و سازه ای
  • جلوگیری از ایجاد درز سرد در بتن
  • انعطاف پذیری بالا
  • افزایش مقاومت کششی، سایشی و خمشی دو برابر حد معمول
 • نانو چسب بتن استحکامی (1کیلویی)

  نانو چسب بتن استحکامی

  ۷۰۱,۰۰۰ ریال (سطل 1 کیلویی)
  • کاهش نفوذپذیری بتن
  • افزایش مقاومت کششی، شیمیایی و سایشی
  • افزایش مقاومت فشازی در بتن
  • افزایش انعطاف پذیری
  • افزایش دوام بتن
  • افزایش مقاومت بتن در برابر نمک های یخ زدا
  • کاهش انقباض و جمع شدگی
  • امکان کاهش مصرف آب در بتن تا 5درصد
 • نانو چسب بتن استحکامی

  ۱۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال (سطل 20 کیلویی)
  • کاهش نفوذپذیری بتن
  • افزایش مقاومت کششی، شیمیایی و سایشی
  • افزایش مقاومت فشازی در بتن
  • افزایش انعطاف پذیری
  • افزایش دوام بتن
  • افزایش مقاومت بتن در برابر نمک های یخ زدا
  • کاهش انقباض و جمع شدگی
  • امکان کاهش مصرف آب در بتن تا 5درصد
 • نانو چسب بتن استحکامی

  ۲,۲۰۸,۵۰۰ ریال (سطل 3.5 کیلویی)
  • کاهش نفوذپذیری بتن
  • افزایش مقاومت کششی، شیمیایی و سایشی
  • افزایش مقاومت فشازی در بتن
  • افزایش انعطاف پذیری
  • افزایش دوام بتن
  • افزایش مقاومت بتن در برابر نمک های یخ زدا
  • کاهش انقباض و جمع شدگی
  • امکان کاهش مصرف آب در بتن تا 5درصد
 • نانو چسب بتن استحکامی

  ۴,۸۴۸,۰۰۰ ریال (سطل 8 کیلویی)
  • کاهش نفوذپذیری بتن
  • افزایش مقاومت کششی، شیمیایی و سایشی
  • افزایش مقاومت فشازی در بتن
  • افزایش انعطاف پذیری
  • افزایش دوام بتن
  • افزایش مقاومت بتن در برابر نمک های یخ زدا
  • کاهش انقباض و جمع شدگی
  • امکان کاهش مصرف آب در بتن تا 5درصد
 • چسب آب بندی نانو

  چسب آب بندی نانو

  ۱,۲۴۰,۰۰۰ ریال (بطری 1 لیتری)
  • افزایش دوام ملات های سیمانی
  • تحمل تغییرات دمایی
  • کاهش هزینه های ایزیلاسیون
  • عدم پوسته پوسته شدن و ورقه شدن سطحی
  • تولید شده بر پایه نانو
  • کاهش ترک های ناشی از انبساط و انقباض سازه
  • افزایش مقاومت سازه در برابر سیکل های ذوب و یخبندان
 • چسب آب بندی نانو

  چسب آب بندی نانو 4 لیتری

  ۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال (گالن 4 لیتری)
  • افزایش دوام ملات های سیمانی
  • تحمل تغییرات دمایی
  • کاهش هزینه های ایزیلاسیون
  • عدم پوسته پوسته شدن و ورقه شدن سطحی
  • تولید شده بر پایه نانو
  • کاهش ترک های ناشی از انبساط و انقباض سازه
  • افزایش مقاومت سازه در برابر سیکل های ذوب و یخبندان